Số Bulgarian 1-100

# Writing your language Writing Reading
0 Số không нула -
1 Một един -
2 Hai два -
3 Ba три -
4 Bốn четири -
5 Năm пет -
6 Sáu шест -
7 Bảy седем -
8 Tám осем -
9 Chín девет -
10 Mười десет -
11 Mười một единадесет -
12 Mười hai дванадесет -
13 Mười ba тринадесет -
14 Mười bốn четиринадесет -
15 Mười lăm петнадесет -
16 Mười sáu шестнадесет -
17 Mười bảy седемнадесет -
18 Mười tám осемнадесет -
19 Mười chín деветнадесет -
20 Hai mươi двадесет -
21 Hai mươi mốt Двадесет и един -
22 Hai mươi hai Двадесет и две -
23 Hai mươi ba Двадесет и три -
24 Hai mươi bốn Двадесет и четири -
25 Hai mươi lăm Двадесет и пет -
26 Hai mươi sáu Двадесет и шест -
27 Hai mươi bảy Двадесет и седем -
28 Hai mươi tám Двадесет и осем -
29 Hai mươi chín Двадесет и девет -
30 Ba mươi тридесет -
31 Ba mươi mốt Тридесет и една -
32 Ba mươi hai Тридесет и две -
33 Ba mươi ba Тридесет и три -
34 Ba mươi bốn Тридесет и четири -
35 Ba mươi năm Тридесет и пет -
36 Ba mươi sáu Тридесет и шест -
37 Ba mươi bảy Тридесет и седем -
38 Ba mươi tám Тридесет и осем -
39 Ba mươi chín Тридесет и девет -
40 Bốn mươi четиридесет -
41 Bốn mươi mốt Forty една -
42 Bốn mươi hai Forty двама -
43 Bốn mươi ba Forty три -
44 Bốn mươi bốn Четиридесет и четири -
45 Bốn mươi lăm четиридесет и пет -
46 Bốn mươi sáu Четиридесет и шест -
47 Bốn mươi bảy четиридесет и седем -
48 Bốn mươi tám Четиридесет и осем -
49 Bốn mươi chín четиридесет и девет -
50 Năm mươi петдесет -
51 Năm mươi mốt Петдесет една -
52 Năm mươi hai Петдесет двама -
53 Năm mươi ba петдесет и три -
54 Năm mươi bốn Петдесет и четири -
55 Năm mươi lăm Петдесет и пет -
56 Năm mươi sáu Петдесет и шест -
57 Năm mươi bảy Петдесет и седем -
58 Năm mươi tám Петдесет и осем -
59 Năm mươi chín Петдесет и девет -
60 Sáu chục шейсет -
61 Sáu mươi một Шестдесет една -
62 Sáu mươi hai Шейсет и две -
63 Sáu mươi ba шестдесет и три -
64 Sáu mươi bốn Шестдесет и четири -
65 Sáu mươi lăm Шестдесет и пет -
66 Sáu mươi sáu шестдесет и шест -
67 Sáu mươi bảy Шестдесет и седем -
68 Sáu mươi tám Шестдесет и осем -
69 Sáu mươi chín Шестдесет и девет -
70 Bảy mươi седемдесет -
71 Bảy mươi một Седемдесет една -
72 Bảy mươi hai Седемдесет двама -
73 Bảy mươi ba Седемдесет три -
74 Bảy mươi bốn Седемдесет и четири -
75 Bảy mươi lăm Седемдесет и пет -
76 Bảy sáu Седемдесет и шест -
77 Bảy mươi bảy Седемдесет и седем -
78 Bảy mươi tám Седемдесет и осем -
79 Bảy mươi chín Седемдесет и девет -
80 Tám mươi осемдесет -
81 Tám mươi mốt Осемдесет една -
82 Tám mươi hai Осемдесет двама -
83 Tám mươi ba Осемдесет три -
84 Tám mươi bốn Осемдесет и четири -
85 Tám mươi lăm Осемдесет и пет -
86 Tám mươi sáu Осемдесет и шест -
87 Tám mươi bảy Осемдесет и седем -
88 Tám mươi tám Осемдесет и осем -
89 Tám mươi chín Осемдесет и девет -
90 Chín chục деветдесет -
91 Chín mươi phần một Деветдесет една -
92 Chín mươi hai Деветдесет двама -
93 Chín mươi ba Деветдесет три -
94 Chín mươi bốn Деветдесет и четири -
95 Chín mươi lăm Деветдесет и пет -
96 Chín mươi sáu Деветдесет и шест -
97 Chín mươi bảy Деветдесет и седем -
98 Chín mươi tám Деветдесет и осем -
99 Chín mươi chín Деветдесет и девет -
100 Một trăm сто -