Số Armenia 1-100

# Writing your language Writing Reading
0 Số không զրո -
1 Một մեկ -
2 Hai երկու -
3 Ba երեք -
4 Bốn չորս -
5 Năm հինգ -
6 Sáu վեց -
7 Bảy յոթ -
8 Tám ութ -
9 Chín ինը -
10 Mười տասը -
11 Mười một տասնմեկ -
12 Mười hai տասներկու -
13 Mười ba տասներորդ -
14 Mười bốn տասնչորս -
15 Mười lăm տասնհինգ -
16 Mười sáu տասնվեց -
17 Mười bảy տասնյոթ -
18 Mười tám տասնութ -
19 Mười chín տասնինն -
20 Hai mươi քսան -
21 Hai mươi mốt քսան -
22 Hai mươi hai քսան երկու -
23 Hai mươi ba քսաներեք -
24 Hai mươi bốn քսանչորս -
25 Hai mươi lăm քսանհինգ -
26 Hai mươi sáu քսանվեց -
27 Hai mươi bảy քսան յոթ -
28 Hai mươi tám քսան ութ -
29 Hai mươi chín քսանինը -
30 Ba mươi երեսուն -
31 Ba mươi mốt երեսուն մեկ -
32 Ba mươi hai երեսուն երկու -
33 Ba mươi ba երեսուն երեք -
34 Ba mươi bốn երեսուն չորս -
35 Ba mươi năm երեսուն հինգ -
36 Ba mươi sáu երեսուն վեց -
37 Ba mươi bảy երեսուն յոթ -
38 Ba mươi tám երեսուն ութ -
39 Ba mươi chín երեսուն ինը -
40 Bốn mươi քառասուն -
41 Bốn mươi mốt քառասունմեկ -
42 Bốn mươi hai քառասուներկու -
43 Bốn mươi ba քառասուներեք -
44 Bốn mươi bốn քառասունչորս -
45 Bốn mươi lăm քառասունհինգ -
46 Bốn mươi sáu քառասունվեց -
47 Bốn mươi bảy քառասունյոթ -
48 Bốn mươi tám քառասունութ -
49 Bốn mươi chín քառասուն ինը -
50 Năm mươi հիսուն -
51 Năm mươi mốt հիսունմեկ -
52 Năm mươi hai Հիսուն երկու -
53 Năm mươi ba Հիսուն երեք -
54 Năm mươi bốn հիսունչորս -
55 Năm mươi lăm հիսունհինգ -
56 Năm mươi sáu հիսուն վեց -
57 Năm mươi bảy հիսունյոթ -
58 Năm mươi tám հիսուն ութ -
59 Năm mươi chín հիսուն ինը -
60 Sáu chục վաթսուն -
61 Sáu mươi một վաթսուն մեկ -
62 Sáu mươi hai վաթսուն երկու -
63 Sáu mươi ba վաթսուն երեք -
64 Sáu mươi bốn վաթսուն չորս -
65 Sáu mươi lăm վաթսուն հինգ -
66 Sáu mươi sáu վաթսուն վեց -
67 Sáu mươi bảy վաթսուն յոթ -
68 Sáu mươi tám վաթսունութ -
69 Sáu mươi chín վաթսունինը -
70 Bảy mươi յոթանասուն -
71 Bảy mươi một յոթանասուն մեկ -
72 Bảy mươi hai յոթանասուն երկու -
73 Bảy mươi ba յոթանասուն երեք -
74 Bảy mươi bốn յոթանասուն չորս -
75 Bảy mươi lăm յոթանասուն հինգ -
76 Bảy sáu յոթանասուն վեց -
77 Bảy mươi bảy յոթանասուն յոթ -
78 Bảy mươi tám յոթանասունութ -
79 Bảy mươi chín յոթանասուն ինը -
80 Tám mươi ութսուն -
81 Tám mươi mốt ութսուն մեկ -
82 Tám mươi hai ութսուն երկու -
83 Tám mươi ba ութսուն երեք -
84 Tám mươi bốn ութսունչորս -
85 Tám mươi lăm ութսունհինգ -
86 Tám mươi sáu ութսուն վեց -
87 Tám mươi bảy ութսուն յոթ -
88 Tám mươi tám ութսուն ութ -
89 Tám mươi chín ութսուն ինը -
90 Chín chục իննսուն -
91 Chín mươi phần một իննսուն մեկ -
92 Chín mươi hai իննսուն երկու -
93 Chín mươi ba իննսուն երեք -
94 Chín mươi bốn իննսուն չորս -
95 Chín mươi lăm իննսունհինգ -
96 Chín mươi sáu իննսունվեց -
97 Chín mươi bảy իննսուն յոթ -
98 Chín mươi tám իննսուն ութ -
99 Chín mươi chín իննսուն ինը -
100 Một trăm հարյուր -