Số Albanian 1-100

# Writing your language Writing Reading
0 Số không Zero -
1 Một Një -
2 Hai Dy -
3 Ba Tre -
4 Bốn Katër -
5 Năm Pesë -
6 Sáu Gjashtë -
7 Bảy Shtatë -
8 Tám Tetë -
9 Chín Nëntë -
10 Mười Dhjetë -
11 Mười một Njëmbëdhjetë -
12 Mười hai Dymbëdhjetë -
13 Mười ba Trembëdhjetë -
14 Mười bốn Katërmbëdhjetë -
15 Mười lăm Pesëmbëdhjetë -
16 Mười sáu Gjashtëmbëdhjetë -
17 Mười bảy Shtatëmbëdhjetë -
18 Mười tám Tetëmbëdhjetë -
19 Mười chín Nëntëmbëdhjetë -
20 Hai mươi Njëzet -
21 Hai mươi mốt Njëzet e një -
22 Hai mươi hai Njëzet e dy -
23 Hai mươi ba Njëzet e tre -
24 Hai mươi bốn Njëzet e katër -
25 Hai mươi lăm Njëzet e pese -
26 Hai mươi sáu Njëzet e gjashtë -
27 Hai mươi bảy Njëzet e shtatë -
28 Hai mươi tám Njëzet e tetë -
29 Hai mươi chín Njëzet e nëntë -
30 Ba mươi Tridhjetë -
31 Ba mươi mốt Tridhjetë një -
32 Ba mươi hai Tridhjetë e dy -
33 Ba mươi ba Tridhjetë e tre -
34 Ba mươi bốn Tridhjetë e katër -
35 Ba mươi năm Tridhjetë e pesë -
36 Ba mươi sáu Tridhjetë e gjashtë -
37 Ba mươi bảy Tridhjetë e shtatë -
38 Ba mươi tám Tridhjetë e tetë -
39 Ba mươi chín Tridhjetë e nëntë -
40 Bốn mươi Dyzetë -
41 Bốn mươi mốt Dyzet e një -
42 Bốn mươi hai Dyzet e dy -
43 Bốn mươi ba Dyzet e tre -
44 Bốn mươi bốn Dyzet e katër -
45 Bốn mươi lăm Dyzet e pesë -
46 Bốn mươi sáu Dyzet e gjashtë -
47 Bốn mươi bảy Dyzet e shtatë -
48 Bốn mươi tám Dyzet e tetë -
49 Bốn mươi chín Dyzet e nëntë -
50 Năm mươi Pesëdhjetë -
51 Năm mươi mốt Pesëdhjetë e një -
52 Năm mươi hai Pesëdhjetë e dy -
53 Năm mươi ba Pesëdhjetë e tre -
54 Năm mươi bốn Pesëdhjetë e katër -
55 Năm mươi lăm Pesëdhjetë e pesë -
56 Năm mươi sáu Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Năm mươi bảy Pesëdhjetë e shtatë -
58 Năm mươi tám Pesëdhjetë e tetë -
59 Năm mươi chín Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sáu chục Gjashtëdhjetë -
61 Sáu mươi một Gjashtëdhjetë e një -
62 Sáu mươi hai Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sáu mươi ba Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sáu mươi bốn Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sáu mươi lăm Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sáu mươi sáu Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sáu mươi bảy Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sáu mươi tám Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sáu mươi chín Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Bảy mươi Shtatëdhjetë -
71 Bảy mươi một Shtatëdhjetë e një -
72 Bảy mươi hai Shtatëdhjetë e dy -
73 Bảy mươi ba Shtatëdhjetë e tre -
74 Bảy mươi bốn Shtatëdhjetë e katër -
75 Bảy mươi lăm Shtatëdhjetë e pesë -
76 Bảy sáu Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Bảy mươi bảy Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Bảy mươi tám Shtatëdhjetë e tetë -
79 Bảy mươi chín Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Tám mươi Tetëdhjetë -
81 Tám mươi mốt Tetëdhjetë e një -
82 Tám mươi hai Tetëdhjetë e dy -
83 Tám mươi ba Tetëdhjetë e tre -
84 Tám mươi bốn Tetëdhjetë e katër -
85 Tám mươi lăm Tetëdhjetë e pesë -
86 Tám mươi sáu Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Tám mươi bảy Tetëdhjetë e shtatë -
88 Tám mươi tám Tetëdhjetë e tetë -
89 Tám mươi chín Tetëdhjetë e nëntë -
90 Chín chục Nëntëdhjetë -
91 Chín mươi phần một Nëntëdhjetë e një -
92 Chín mươi hai Nëntëdhjetë e dy -
93 Chín mươi ba Nëntëdhjetë e tre -
94 Chín mươi bốn Nëntëdhjetë e katër -
95 Chín mươi lăm Nëntëdhjetë e pesë -
96 Chín mươi sáu Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Chín mươi bảy Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Chín mươi tám Nëntëdhjetë e tetë -
99 Chín mươi chín Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Một trăm Njëqindë -